dringende vertaling? bel ons op +32 484 84 27 76

 

Onze algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen

- Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op die van de opdrachtgever. Door aanvaarding van deze voorwaarden doet de opdrachtgever afstand van diens algemene en bijzondere voorwaarden.

- Van deze algemene voorwaarden kan enkel worden afgeweken door middel van ons uitdrukkelijk schriftelijk akkoord.

- Wanneer omtrent een dezer bepalingen een andere overeenkomst werd gesloten, blijven de overige bepalingen onverminderd gelden.

- Nietigheid van een dezer bepalingen tast de werking van de overige bepalingen niet aan.

 

2. Betaling

- Facturen zijn betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

- Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1% per maand. Elke begonnen maand wordt als een volledige maand beschouwd.

- Bij laattijdige betaling is een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag verschuldigd, met een minimum van 25 EUR, vermeerderd met de aanmanings- en/of invorderingskosten. Dit na een schriftelijke ingebrekestelling die zonder gevolg is gebleven na een termijn van 8 dagen.

 

3. Klachten

- Klachten dienen steeds schriftelijk en voldoende gemotiveerd te worden opgesteld.

- Klachten zijn slechts ontvankelijk wanneer zij binnen een termijn van 8 dagen na levering van de opdracht of de dienst per aangetekend schrijven worden meegedeeld.

- Facturen die niet binnen een termijn van 8 dagen worden geprotesteerd per aangetekend schrijven, worden beschouwd als definitief aangenomen.

- Een klacht onderbreekt de betalingstermijn niet.

 

4. Aansprakelijkheid

- Wij zijn niet aansprakelijk voor vertalingen of teksten die na levering zonder onze goedkeuring of buiten onze wil om werden gewijzigd of niet integraal werden gebruikt.

- Wij zijn niet aansprakelijk voor elke vorm van schade en/of laattijdige levering te wijten aan derden belast met de levering, verzending en/of het vervoer van de brontekst of de vertaling.

- Behoudens in geval van zeer ernstig en duidelijk aantoonbaar verwijt, is onze aansprakelijkheid ten aanzien van de uitvoering van de opdracht en/of de kwaliteit van de vertaling in elk geval beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende opdracht of vertaling.

- Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot de directe schade en dekt nooit indirecte schade of gevolgschade.

- De opdrachtgever verklaart ons te vrijwaren voor aanspraken van derden.

 

5. Overmacht

In geval van overmacht kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op een schadevergoeding wegens het laattijdig, niet of slechts gedeeltelijk leveren van de opdracht. Hieronder wordt in elk geval ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van de persoon belast met de opdracht verstaan.

 

6. Uitbesteding aan derden

De opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk dat de opdracht zonder voorafgaand overleg kan worden uitbesteed aan een andere dienstverlener.

 

7. Wijziging/annulering

- Elke wijziging en/of aanvulling na het verstrekken van de opdracht zal als afzonderlijke opdracht worden beschouwd.

- Wanneer het overeengekomen leveringstijdstip wordt aangepast, kunnen hiervoor kosten worden aangerekend.

- Schriftelijk bevestigde opdrachten die binnen een termijn van 1 werkdag vóór de afgesproken levering eenzijdig worden afgezegd door de opdrachtgever worden integraal gefactureerd. Bij afzegging vóór deze termijn wordt de opdracht gefactureerd overeenkomstig de reeds geleverde prestaties op moment van annulering, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 20%.

 

8. Tarieven

- De tarieven worden in principe uitgedrukt per woord op basis van de brontekst en zijn steeds exclusief btw.

- Er wordt een hogere prijs toegepast wanneer het vooropgestelde leveringstijdstip avond-, nacht- of weekendwerk vereist.

- Er wordt een meerprijs aangerekend voor wijzigingen en/of verbeteringen aan de oorspronkelijke lay-out van de tekst.

- Er wordt een meerprijs aangerekend wanneer de brontekst wordt aangeleverd op papier of in een niet wijzigbaar bestandsformaat.

- Er wordt een minimumtarief toegepast per afzonderlijke brontekst.

 

9. Geschillen

In geval van betwisting en/of geschil zijn enkel de rechtbanken van ons vestigingsadres (Molenwal 13, 9850 Landegem) bevoegd.

 

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.